โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

ประธาน

คุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

ที่ปรึกษาโครงการ

ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์

ประธานที่ปรึกษาโครงการ

คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์

กรรมการบริหาร
บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด

คุณลำเพาพรรณ ลีรพันธุ์

ดร.วันทนีย์ จองคำ

อดีตผู้บริหารสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ

ดร.สมนึก สินธุปวน

อ.ไชยา ชวชาติ

คุณอาคม ศุภางเผ่า

คุณธนู ธรรมสอน

พ.ต.อ.วิรุตต์ เย็นสวัสดิ์

รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูธรภาค ๔

คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด

ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริม
เอสเอ็มอีไทย

คุณสุมาลี ลู่ควร

กรรมการบริหาร
บริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ จำกัด

อ.สมเกียรติ ผู้มีชัยวงศ์

ประธานชมรมคลัสเตอร์
การค้าไทย

คุณรัตนากร ศิริรัตน์

รองประธาน
หอการค้าเชียงใหม่

องค์กรภาครัฐ

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • กระทรวงพาณิชย์
 • กระทรวงอุตสาหกรรม
 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

องค์กรภาคเอกชน

 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
 • สมาคม ATSME
 • หอการค้าเชียงใหม่
 • สภาอุตสาหกรรม
 • เครือข่าย GREEN & SAFETY
  Innovation Network

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยนอร์ท
 • มหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการ

 • เลขานุการ (คุณธนกร พงษ์จินะ)
 • ฝ่ายทะเบียน
 • ฝ่ายสารสนเทศ
 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายกิจกรรม
 • ฝ่ายอบรมสัมมนา
 • ฝ่ายเชื่อมโยงธุรกิจ (คุณประภา กลิ่นสุวรรณ)
 • ฝ่ายพัฒนาองค์กร (คุณวรเชษฐ์ ธนธีระเมธา)
 • ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร
 • ฝ่ายส่งเสริมโครงการ Start Up
 • ฝ่ายประสานงานภาครัฐและเอกชน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์