• หน้าแรก

  • ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม

ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม

  • หน้าแรก

  • ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม

ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม

4 รายการ
เรื่องการสร้างคุณค่าให้กับคนสูงวัย เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ครอบครัวที่อบอุ่นควรมีพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ลูกๆ หลานๆ เราต้องการสร้างสังคม Oon IT Valley ให้เป็นศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัยเพราะเป็นเจตนารมณ์ที่เราตั้งใจนับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มโครงการ
ที่ Oon IT Valley เราจะมีส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่า Dutch Farm เราต้องการสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ภายในปี 64 จะมีนักท่องเที่ยวปีละ 300,000 คน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ซื้อของฝาก ภายใน Dutch Farm เราจึงมีร้านค้าเพื่อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป
ที่ Oon IT Valley เราต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบล้านนาไว้
การท่องเที่ยวถือว่าเป็นสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน กลุ่ม Oon IT Valley ได้เห็นว่าแม่ออนมีศักยภาพในการเป็นทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับประเทศได้ไม่ยาก เพราะเส้นทางสายเชียงใหม่-แม่ออนได้ผ่านน้ำพุร้อนสันกำแพง ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผู้คนส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวเชียงใหม่ก็ต้องเดินทางมาเที่ยวที่น้ำพุร้อนสำกำแพงอยู่แล้ว

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์