วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อสังคม

Green Social Enterprise
ร่วมแรงและแบ่งปัน

Oon Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"
กลุ่มพัฒนาเกษตรนวัตกรรม
(Agroinnovation)
วิถีสีเขียว วิถีธรรมชาติ วิถีแห่งความอยู่รอดของเกษตรกรไทยในอนาคต
 • กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์
 • กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
 • กลุ่มผู้ปลูกกล้วยหอม
 • กลุ่มพัฒนานวัตกรรมด้านการเกษตร
แหล่งพัฒนาคน แหล่งสร้างงาน
 • ศูนย์พัฒนาขีดความสามารถสู่ความเป็นเลิศ SMEs
 • IT Outsourcing (ITO)
 • IT for SMEs
 • IT for Agriculture
Dutch Farm
สถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเชียงใหม่ สัมผัสใกล้ชิดกับสัตว์ต่างๆ นานาชนิด
ศูนย์สร้างสรรค์เศรษฐกิจนวัตกรรม
(Greenovation Economy)
 • ท่องเที่ยววิถีไทย แม่ออน
 • สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา
 • ร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้
 • ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงธุรกิจ
 • ศูนย์สร้างคุณค่าชีวิตสูงวัย
Oonfield
ผู้ใหญ่และเด็กที่รักในการเล่นกีฬาฟุตบอล สามารถมาฝึกทักษะ มาออกกำลังกาย
 • สนามฟุตบอลมาตรฐาน เหมาะสำหรับผู้เล่น 9-11 คน
 • สนามหญ้าจริง บรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติรอบข้าง
Co-Working Space
สถานที่ทำงานแห่งใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติและขุนเขา เพื่อสร้าง Start up

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์