ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

Green Social Enterprise

ร่วมแรงและแบ่งปัน

Oon Valley เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือและร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทาง การดำเนินธุรกิจ
เพื่อสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับ SMEs Start up และเกษตรกร เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด "ร่วมแรงและแบ่งปัน"


Avatar
"Oon Valley เมืองไอที วิถีแบ่งปัน"

 

ประวัติความเป็นมา

จากปณิธานของ คุณวิโรจน์ เย็นสวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อที่จะตอบแทนสังคมด้วยการให้ความรู้
เพื่อนำไปสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ เพราะท่านมีความเชื่อว่าคนเราทุกคนต้องการโอกาส
ถ้าเราสามารถสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร SMEs StartUp และผู้ด้อยโอกาส  แล้วสังคมก็จะน่าอยู่มากขึ้น


ด้วยความตั้งใจจริงและความร่วมมือ ร่วมใจ ของเพื่อนสมาชิกที่มีอุดมคติเดียวกัน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงเกิดเป็นโครงการ Oon Valley เพื่อสร้างสรรค์แนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกัน ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ สร้างศักยภาพด้านการแข่งขันให้ SMEs StartUp และเกษตรกรให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และด้วยความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟแวร์ ที่จะใช้สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีด้านไอที ให้เกิดการจ้างงานสร้างโอกาส สร้างเศรษฐกิจแบบพอเพียง สร้างสังคมตามแนวคิด “ร่วมแรงและแบ่งปัน”

เริ่มต้นจากร่วมแรง

     การเริ่มต้นธุรกิจหลายๆ ครั้งที่เราพบว่ามีแนวคิดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจที่น่าสนใจ แต่ในบางครั้งการขาดองค์ความรู้ พื้นฐาน ประสบการณ์ และวิธีบริหารจัดการที่ดี ทำให้หลายธุรกิจต้องล้มหายตายจากไป "Oon Valley" จะคอยเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนโดยความร่วมมือร่วมแรงจากเพื่อนสมาชิก เพราะเราเชื่อว่ารากฐานของธุรกิจที่ดีมักส่งผลความสำเร็จให้กับสังคมอย่างแท้จริง

นำสู่การแบ่งปัน

     เมื่อเราประสบความสำเร็จ เราขอแบ่งปันสิ่งที่ได้กระทำมาโดยการกระจายองค์ความรู้สู่สังคม และถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไป "Oon Valley" จะเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านไอที ด้านการเกษตร ด้านการบริการจัดการ ฯลฯ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขัน

     องค์ความรู้ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากโครงการ "Oon Valley" จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ SMEs StartUp และเกษตรกร ให้มีขีดความสามารถทางด้านการแข่งขัน ในภาวะปัจจุบันที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมากขึ้น ซึ่งคนที่ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองเท่านั้นที่จะอยู่รอด

เติบโตอย่างยั่งยืน

     เมื่อสมาชิกเติบโตแล้ว ก็จะเกิดการจ้างงาน การสร้างอาชีพขึ้นเป็นจำนวนมาก "Oon Valley" ก็จะยังยืนเคียงข้าง สมาชิก ที่จะคอยผลักดันและสนับสนุนวิสัยทัศน์ของแต่ละธุรกิจให้โลดแล่นทั้งภายในประเทศ และระดับสากล เราจะจับมือและพัฒนาไปพร้อมกัน ด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการเติบโตอย่างยังยืน

จาก...การค้ามุ่งสู่กำไรสูงสุด
สู่...ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)
จาก...การสังคมตัวใครตัวมัน
สู่...การร่วมแรงและแบ่งปัน
จาก...การหารายได้ให้เจ้าของ
สู่...สังคมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
จาก...เกษตรเคมี
สู่...เกษตรอินทรีย์
จาก...การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ
สู่...การท่องเที่ยววิถีไทย
จาก...กระจุกตัวของรายได้
สู่...การกระจายรายได้ให้คนขาดโอกาส
จาก...การเดินทางสู่เมืองหลวงเพื่อหางาน
สู่...การทำงานในบ้านเกิด
จาก...ความแออัดในเมืองหลวง
สู่...การกระจายความเจริญ
จาก...ชุมชนอ่อนแอ
สู่...ชุมชนเข้มแข็ง

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์