นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงานโปรซอฟท์มีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า โดยถือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการไว้ดังต่อไปนี้

  • สื่อสาร สร้างจิตสำนึก และสนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
  • ส่งเสริมการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิและเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการป้องกันอันตราย การบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นและลดความเสี่ยงอันตรายอันจะมีผลต่อพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงทรัพย์สินบริษัท เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียจากอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ต่างๆ

 

Credit : คุณวิโรจน์  เย็นสวัสดิ์  |  Facebook

 2675
ผู้เข้าชม

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์