สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

สืบสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา

ที่ Oon Valley เราต้องการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบล้านนาไว้

ในเรื่องสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง สถาปนิกได้ออกแบบสิ่งปลูกสร้างให้ออกมาเป็นแนวล้านนาประยุกต์ เป็นแนวโบราณเมื่อครั้งหลายสิบปีก่อนหน้านี้ พื้นที่โดยรอบจะมีพื้นที่ทำนา ปลูกข้าว ทำสวนผักอินทรีย์ มี "เจ้าหวุดหวิด" และ "บุญนำพา" เป็นสัญลักษณ์ในการดำรงชีวิตเมื่อครั้งโบราณ เราจะถ่ายทอดความเป็นล้านนาเดิมผ่านชีวิตที่อยู่กับท้องทุ่ง ไร่นา

เครื่องแต่งกายสำหรับพนักงานที่ทำงานใน Oon Valley เราจะให้แต่งกายด้วยผ้าเมือง ตามแต่ละท้องถิ่นที่เป็นต้นกำเนิดของแต่ละคน ส่วนภาษาที่ใช้ก็ขอเป็นภาษาเมือง เพราะเป็นภาษาที่น่าฟังอยู่แล้ว

ที่ Oon Valley จะมีลานกิจกรรมที่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีโบราณทั้ง 12 เดือน เพื่อเป็นการแสดงให้คนรุ่นหลังได้ซึมซับวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างและสืบทอดกันมาอย่างยาวนานต่อไป

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์