ร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้

ร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้

ที่ Oon Valley เราจะมีส่วนหนึ่งของโครงการที่ชื่อว่า Dutch Farm เราต้องการสร้างให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงใหม่ ภายในปี 64 จะมีนักท่องเที่ยวปีละ 300,000 คน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ซื้อของฝาก ภายใน Dutch Farm เราจึงมีร้านค้าเพื่อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรแปรรูป โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะมาจากชุมชนโดยรอบแม่ออน สันกำแพง เราต้องการให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

เราได้สร้างร้านค้านี้ขึ้นมาแล้วมอบให้กับชุมชนจัดกลุ่มกันบริหารจัดการกันเอง โดย Oon Valley จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำต่างๆ เราต้องการให้เป็นร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้ เป็นร้านค้าต้นแบบโดยใช้ไอทีเข้ามาบริหารจัดการแบบสมัยใหม่ ระบบไอทีที่ใช้จะมีทั้ง Front office และ Back office รวมถึงจะทำการเชื่อมโยงสู่  E-Marketplace

สินค้าที่เราจะมาจำหน่ายที่ร้านค้าชุมชนพึ่งตนเองได้ จะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น เพราะเราจะมี คณะกรรมการคัดเลือก ตรวจสอบกันอย่างเข้มข้น เราต้องการสร้างมาตรฐานชีวิตของคนให้ดีขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์